GDPR

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Společnost White s.r.o., se sídlem Nádražní 1088, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 04550871, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložce 64065, která provozuje internetový obchod www.erebosdrink.cz, jako správce osobních údajů informuje zákazníky, kteří užívají tyto webové stránky, o zásadách ochrany soukromí a zpracování osobních údajů.

Společnost White s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále GDPR) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1. Jaké údaje zpracováváme

1.1 Pokud na našich webových stránkách nakupujete nebo nás jejich prostřednictvím kontaktujete, potřebujeme za účelem úspěšného splnění smlouvy či zpětného kontaktu znát zejména tyto údaje:

 • Vaše jméno a příjmení, případně obchodní firmu
 • adresu 
 • místo podnikání,
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu
 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných Správcem získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči
 • bankovní spojení

1.2 Pokud nám neposkytnete osobní údaje pro účely plnění smlouvy nebo pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace, může to mít za následek neuzavření smlouvy či neposkytnutí odpovědi na Vaše dotazy, neboť požadované osobní údaje jsou v tomto případě naším smluvním požadavkem.

1.3 Vytvoříte-li si na našich webových stránkách zákaznický účet, zabezpečený heslem, zpracováváme také osobní údaje získané prostřednictvím tohoto zákaznického účtu, včetně historie Vašich nákupů u nás, a to za účelem správy zákaznického účtu, vytváření seznamu oblíbených produktů a za účelem zasílání nabídek našeho zboží.

1.4 Pokud si koupíte produkty na našich webových stránkách, můžeme Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo využít k zasílání obchodních sdělení, týkajících se produktů a služeb, které by pro Vás s ohledem na předchozí nákupy mohly být zajímavé. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit odkazem v e-mailech nebo zasláním zprávy na info@erebosdrink.cz

1.5 Pokud nám k tomu udělíte na našich webových stránkách souhlas, budeme Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně Vaší nákupní historie, zpracovávat taktéž pro následující účely:

 • provádění marketingových analýz a statistik včetně profilování;
 • zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb správce a zboží a služeb jeho partnerů na Váš e-mail, a to s přihlédnutím k Vašim nákupům, preferencím, či jinak uzpůsobených za účelem výběru zboží a služeb nejlépe odpovídajících Vašim potřebám;

Na základě poskytnutých údajů Vám pak můžeme nabídnout další speciální služby, které jsou určeny pouze vybraným zákazníkům. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

1.6 Po zalogování do eshopu www.erebosdrink.cz můžete své osobní údaje editovat či mazat. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na info@erebosdrink.cz

2. Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům

2.1 Vaše osobní údaje zpracováváme jako správci. Vaše osobní údaje mohou být za výše uvedenými účely předány našim obchodním partnerům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 • přepravním partnerům, kteří zajišťují doručení Vámi objednaného zboží,
 • partnerům, kteří provozují platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou
 • externí účetní společnosti
 • externí advokátní kanceláři
 • zpracovatelům, kteří nám poskytují webové, cloudové, serverové a IT služby

3. Doba, po kterou zpracováváme Vaše osobní údaje

3.1 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

3.2 Vaše osobní údaje dále zpracováváme po splnění smlouvy (uhrazení ceny a doručení zboží) z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků, po nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu 12 let; v případě vedení soudního sporu tato doba neskončí dříve než uplynutím 1 roku od ukončení soudního či navazujícího exekučního řízení.

3.3 Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat do doby odvolání Vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete odvolat zasláním mailu s žádostí na adresu info@erebosdrink.cz.

3.4 Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout zasláním žádosti na e-mail info@erebosdrink.cz či prostřednictvím linku v zaslaném e-mailu; toto odmítnutí nebude mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy.

4. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

4.1 V souvislosti s námi prováděným zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, kdy přístupem k osobním údajům se rozumí právo subjektu údajů získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:
 1. účely zpracování,
 2. kategorie dotčených osobních údajů,
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Pokud správce o fyzické osobě žádné údaje nezpracovává, poskytuje se informace, že osobní údaje tazatele nejsou předmětem zpracování osobních údajů ze strany správce. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

 • právo na opravu, což znamená, že pokud zjistíte, že Váš osobní údaj, který zpracováváme, je neúplný či nepřesný, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“), znamená, že vymažeme Vaše osobní údaje, 
 1. pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 2. zpracování je protiprávní, 
 3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo 
 4. nám to ukládá zákonná povinnost.
 • právo na omezení zpracování údajů; znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně mohou být použity z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • právo vznést námitku proti zpracování; znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 • právo na přenositelnost, kdy máte právo od nás získat všechny Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V případě potřeby se obraťte se svými dotazy či požadavky na info@erebosdrink.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 01. 07. 2020.