GDPR

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Spoločnosť White s.r.o., so sídlom Nádražní 1088, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 04550871, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave v oddiele C, vložke 64065, ktorá prevádzkuje internetový obchod www.erebosdrink.cz, ako správca osobných údajov informuje zákazníkov, ktorí používajú tieto webové stránky, o zásadách ochrany súkromia a spracovania osobných údajov.

Spoločnosť White s.r.o. prehlasuje, že všetky osobné údaje zákazníkov sú spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi Českej republiky, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej ako GDPR) a so zákonom č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov v znení neskorších predpisov.

1. Aké údaje spracovávame

1.1 Pokiaľ na našich webových stránkach nakupujete alebo nás prostredníctvom nich kontaktujete, potrebujeme za účelom úspešného splnenia zmluvy či spätného kontaktu poznať najmä tieto údaje:

 • Vaše meno a priezvisko, prípadne obchodný názov firmy
 • adresu 
 • miesto podnikania,
 • identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
 • telefónne číslo
 • e-mailovú adresu
 • záznamy o správaní sa na internetových stránkach spravovaných Správcom získané z cookies v prípade povolenia cookies na webovom prehliadači
 • bankové spojenie

1.2 Pokiaľ nám neposkytnete osobné údaje pre účely plnenia zmluvy alebo pre účely odpovede na Vami zadané otázky alebo Vami požadované informácie, môže to mať za následok neuzavretie zmluvy či neposkytnutie odpovede na Vaše otázky, nakoľko sú  požadované osobné údaje v tomto prípade našou zmluvnou požiadavkou.

1.3 Ak si vytvoríte na našich webových stránkach zákaznícky účet zabezpečený heslom, spracovávame aj osobné údaje získané prostredníctvom tohto zákazníckeho účtu vrátane histórie Vašich nákupov u nás, a to za účelom správy zákazníckeho účtu, vytvárania zoznamu obľúbených produktov a za účelom zasielania ponúk nášho tovaru.

1.4 Pokiaľ si kúpite produkty na našich webových stránkach, môžeme Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo využiť na zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa produktov a služieb, ktoré by pre Vás s ohľadom na predchádzajúce nákupy mohli byť zaujímavé. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek zrušiť odkazom v e-mailoch alebo zaslaním správy na info@erebosdrink.cz

1.5 Pokiaľ nám na to dáte na našich webových stránkach súhlas, budeme Vami poskytnuté osobné údaje vrátane Vašej nákupnej histórie spracovávať aj pre nasledujúce účely:

 • vykonávanie marketingových analýz a štatistik vrátane profilovania;
 • zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa tovaru a služieb správcu a tovaru a služieb jeho partnerov na Váš e-mail, a to s prihliadnutím na Vaše nákupy, preferencie či inak prispôsobené za účelom výberu tovaru a služieb najlepšie zodpovedajúcich Vašim potrebám;

Na základe poskytnutých údajov Vám potom môžeme ponúknuť ďalšie špeciálne služby, ktoré sú určené len vybraným zákazníkom. Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a jeho poskytnutie Vám neukladá žiadny právny predpis. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, nie je tým dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

1.6 Po zalogovaní do eshopu www.erebosdrink.cz môžete svoje osobné údaje editovať či mazať. (Nie je možné z účtovných dôvodov editovať fakturačné údaje.) V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí odoslať e-mail na info@erebosdrink.cz

2. Kto bude mať prístup k Vašim osobným údajom

2.1 Vaše osobné údaje spracovávame ako správcovia. Vaše osobné údaje môžu byť za vyššie uvedeným účelom odovzdané našim obchodným partnerom, aby pre nás vykonali ich spracovanie. Osobné údaje môžu byť odovzdané:

 • prepravným partnerom, ktorí zaisťujú doručenie Vami objednaného tovaru,
 • partnerom, ktorí prevádzkujú platobné systémy pre potreby zaistenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou
 • externej účtovnej spoločnosti
 • externej advokátskej kancelárii
 • spracovateľom, ktorí nám poskytujú webové, cloudové, serverové a IT služby

3. Doba, počas ktorej spracovávame Vaše osobné údaje

3.1 Vaše osobné údaje budeme spracovávať počas doby, počas ktorej Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu alebo počas doby nevyhnutnej na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archivácii a evidencii alebo zákon o dani z pridanej hodnoty.

3.2 Vaše osobné údaje ďalej spracovávame po splnení zmluvy (uhradenie ceny a doručenie tovaru) z dôvodu našich oprávnených záujmov, ktorými je ochrana našich nárokov, počas nevyhnutnej doby, najdlhšie však 12 rokov; v prípade vedenia súdneho sporu táto doba neskončí skôr než uplynutím 1 roku od ukončenia súdneho či nadväzujúceho exekučného riadenia.

3.3 Osobné údaje, ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu, budeme spracovávať do doby odvolania Vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete odvolať zaslaním e-mailu so žiadosťou na adresu info@erebosdrink.cz.

3.4 Spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť zaslaním žiadosti na e-mail info@erebosdrink.cz či prostredníctvom odkazu v zaslanom e-maile; toto odmietnutie nebude mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy.

4. Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov

4.1 V súvislosti s nami vykonávaným spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom, kedy sa prístupom k osobným údajom rozumie právo subjektu údajov získať od správcu informáciu (potvrdenie), či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracovávané a pokiaľ sú spracovávané, subjekt údajov má právo tieto osobné údaje získať a zároveň má právo získať nasledujúce informácie:
 1. účel spracovania,
 2. kategórie dotknutých osobných údajov,
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
 4. plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené,
 5. existencia práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov, právo vzniesť námietku,
 6. právo podať sťažnosť dozornému úradu,
 7. všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov,
 8. skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Pokiaľ správca o fyzickej osobe žiadne údaje nespracováva, poskytuje sa informácia, že osobné údaje anketára nie sú predmetom spracovania osobných údajov zo strany správcu. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópie spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už za poplatok.

 • právo na opravu, čo znamená, že pokiaľ zistíte, že Váš osobný údaj, ktorý spracovávame, je neúplný či nepresný, máte právo na to, aby sme ho bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili.
 • právo na výmaz („právo byť zabudnutý“), čo znamená, že vymažeme Vaše osobné údaje, 
 1. pokiaľ už nie sú potrebné pre účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
 2. spracovanie je protiprávne, 
 3. vznesiete námietky voči spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie alebo 
 4. nám to ukladá zákonná povinnosť.
 • právo na obmedzenie spracovania údajov; znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že ich môžeme mať len uložené a prípadne môžu byť použité z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.
 • právo vzniesť námietku voči spracovaniu; znamená, že môžete vzniesť námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Pokiaľ vznesiete námietku voči spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávané.
 • právo na prenositeľnosť, kedy máte právo získať od nás všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi,  ak je to technicky vykonateľné.
 • právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov dozornému úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

V prípade potreby sa obráťte so svojimi otázkami či požiadavkami na info@erebosdrink.cz

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 01.07.2020.