Obchodné podmienky

Obchodné podmienky obchodu EREBOSDRINK.CZ

obchodnej spoločnosti White s.r.o.

so sídlom Frýdek-Místek, Nádražní 1088, 73801

IČ: 04550871

zapísanej v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 64065,

pre predaj tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese www.erebosdrink.cz

 

I. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len ako „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti White s.r.o., so sídlom Frýdek-Místek, Nádražní 1088, 73801, identifikačné číslo: 04550871, zapísanej v obchodnom registri vložka C 64065 vedenom na Krajskom súde v Ostrave (ďalej len ako „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len ako „Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len ako „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len ako „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.erebosdrink.cz (ďalej len ako „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len ako „webové rozhranie obchodu“).

Ustanovenia odchyľujúce sa od obchodných podmienok si je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vzniknú po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľom je podľa ustanovenia § 419 Občianskeho zákonníka každá fyzická osoba, ktorá s predávajúcim uzatvára zmluvu alebo inak jedná mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca svojho samostatného výkonu povolania.
Podnikateľom je podľa ustanovenia § 420 Občianskeho zákonníka ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná menom alebo na účet podnikateľa. Podľa § 421 sa za podnikateľa považuje aj osoba zapísaná v obchodnom registri a ďalej sa má za to, že podnikateľom je osoba, ktorá má na podnikanie živnostenské alebo iné oprávnenie podľa iného zákona.
Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci prehlasuje, že sa s aktuálnym znením týchto obchodných podmienok pri každom jednotlivom uzavretí kúpnej zmluvy oboznámil, porozumel im a s ich znením súhlasí.

II. Používateľský účet

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len ako „používateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných pre prístup do jeho používateľského účtu.
Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

Každá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.
Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať si a zmeniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pro zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, oboznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.
Predávajúci okamžite po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len ako „elektronická adresa kupujúceho“).
Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť pätnásť dní.
Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.
Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.

IV. Cena tovaru a platobné podmienky

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2701043723/2010, vedený v spoločnosti FIO Banka (ďalej len ako „účet predávajúceho“);
 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému ComGate Payments a.s.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 8), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je/nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
Po odoslaní objednávky má Platca možnosť využiť službu ePlatba+, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky. Platca prostredníctvom internetbankingu odošle Platbu. Predávajúci expeduje tovar ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade. Prevody peňazí sú uskutočňované prostredníctvom účtu spoločnosti ComGate Payments a.s.

Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidia len informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanou transakciou oznámi.

Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

Pre úhradu objednávky má platca možnosť využiť platbu kartou online. Pri prvej platbe sa zobrazí štandardná platobná brána, kde platca zadá údaje platobnej karty a údaje pre 3-D Secure overenie, čím je zaistená najvyššia možná úroveň zabezpečenia. Kartové údaje budú uložené na strane banky. V prípade ďalšej objednávky registrovaného platcu sa po potvrdení objednávky zobrazí len krátka notifikácia „prebieha platba“ platcu, ktorý nie je smerovaný na platobnú bránu a následne e-shop zobrazí výsledok platby.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Tento článok sa použije len v prípadoch, ak je kupujúci spotrebiteľom. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť za písomne dohodnutých podmienok s predávajúcim alebo ak to tak stanoví zákon.

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je okrem iného možné odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • na dodávku tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty určenej na odstúpenie od zmluvy,
 • na dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ich cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávislých od vôle predávajúceho,
 • na dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne pomiešaný s iným tovarom,
 • na dodávku tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • na dodávku zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal,
 • na dodávku novín, periodík alebo časopisov,
 • na dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty určenej na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 1 či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, kupujúci má v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu prevádzky alebo sídla predávajúceho. Pre doručovanie odstúpenia od zmluvy platí ustanovenie čl. 11 týchto obchodných podmienok. Podnikateľ potvrdí spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
Nárok na úhradu škody, ktorá vznikla na tovare, je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

VI. Preprava a dodanie tovaru

V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.
V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovarov a v prípade akýchkoľvek závad to okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 10,- Kč za každý den, kedy omeškanie trvá, najviac však do výšky ceny tovaru, a ďalej má Predávajúci právo kedykoľvek počas trvania omeškania od Zmluvy odstúpiť.

VII. Práva z vadného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

Tento odstavec sa použije len v prípade, ak kupujúci nie je podnikateľom. Ak nie je kupujúci podnikateľom:
Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa na obvyklý alebo dohodnutý účel, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvu, miera, hmotnosť alebo akosť nezodpovedajú iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.
Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie. Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mal tovar už pri uzavretí kúpnej zmluvy a ak to vyplýva z povahy tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré kupujúci sám spôsobil.
Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo z vady, ktorá sa vyskytne na tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Pri používateľných veciach je vyznačená doba najkratšej trvanlivosti a pri veciach podliehajúcich rýchlej skazy doba, počas ktorej je možné vec použiť. Ak o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme v akom rozsahu a akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia.
Ak nemá tovar požadované vlastnosti, môže kupujúci žiadať dodanie novej súčasti (ak sa týka vada len tejto súčasti) alebo nového tovaru bez vád. Ak to nie je možné, môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak to však je vzhľadom na povahu vady neúmerné, kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady. Ak si kupujúci neuplatní tieto práva alebo ak nemôže predávajúci dodať novú súčasť (ak sa týka vada len tejto súčasti) alebo nový tovar bez vád, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu.
Reklamáciu si môže kupujúci uplatniť u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo na mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. Predávajúci kupujúcemu v písomnej podobe potvrdí, kedy si svoje právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

VIII. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci získava vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania sa v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 Občianskeho zákonníka.

IX. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len na uskutočnenie plnenia zmluvy s Kupujúcim, marketingové akcie predávajúceho (aj tie, ktoré sú vykonávané zmluvnými partnermi predávajúceho) a preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho, na základe tohto preverenia potom môže byť zo strany predávajúceho vyhotovená Kupujúcemu špeciálna ponuka. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcií predávajúceho, preverenia bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a/alebo rodné číslo, telefónne  číslo, e-mailovú adresu, podpis, príp. biometrický podpis. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení, a to aj prostredníctvom tretích strán, telemarketingu, sms) a za účelom preverenia jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlase s týmto spracovaním zaslaným na adresu White s.r.o., IČ: 04550871, Nádražní 1088, Frýdek-Místek, 738 01. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom zaslaného e-mailu na adresu info@erebosdrink.cz.

Kupujúci berie na vedomie, že svoje osobné údaje oznámené www.erebosdrink.cz pre marketingové účely poskytuje www.erebosdrink.cz dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený www.erebosdrink.cz pre marketingové účely je platný 7 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim. Z odberu obchodných oznámení sa môže Kupujúci ľahko odhlásiť tým, že predávajúceho kontaktuje prostredníctvom e-mailu na adrese info@erebosdrink.cz.

Pokiaľ si Kupujúci vytvorí viac používateľských profilov, v rámci ktorých uvedie rovnaké kontaktné údaje, nie je možné z technických dôvodov vykonať odhlásenie z odberu obchodných oznámení pre všetky používateľské profily na základe automatizovaných procesov. V takom prípade je na odhlásenie sa z odberu obchodných oznámení pre všetky používateľské profily potrebné, aby Kupujúci kontaktoval www.erebosdrink.cz telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu (info@erebosdrink.cz).

Ďalej Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy súhlasí s tým, aby v súvislosti s využívaním registrov vedených spoločnosťou Nikita Engine s.r.o., IČO: 04180054 (ďalej len ako „Scoringová spoločnosť“) za účelom posudzovania jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky pre vykonanie špeciálnej ponuky zo strany predávajúceho, a to aj opakovane; a ochrany práv www.erebosdrink.cz:

 1. www.erebosdrink.cz získal informácie o jeho bonite, dôveryhodnosti a platobnej morálke (zahrňujúce informácie o povahe a rozsahu prípadného porušenia skorších záväzkov) na posúdenie vhodnosti Kupujúceho pre vyhotovenie špeciálnej ponuky od Scoringovej spoločnosti;
 2. www.erebosdrink.cz zhromažďoval, spracovával a uchovával osobné údaje Kupujúceho, a to v rozsahu nevyhnutnom pre vykonanie tejto špeciálnej ponuky a následné plnenie uzavretej zmluvy;
 3. www.erebosdrink.cz jeho osobné údaje ďalej odovzdával na ďalšie spracovanie Scoringovej spoločnosti za účelom získania informácií o bonite, platobnej morálke a dôveryhodnosti Kupujúceho z jej vedených registrov;
 4. www.erebosdrink.cz vytvoril informačný súbor osobných údajov Kupujúceho od Scoringovej spoločnosti, prípadne tiež spoločne s ďalšími osobnými údajmi, a v rámci tohto informačného súboru osobných údajov vykonával štatistické vyhodnotenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky Kupujúceho.

Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, s ktorých spracovávaním Kupujúci týmto výslovne súhlasí, sú obsiahnuté tu.

V rámci reklamačného riadenia sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo na prístup ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie závadného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

www.erebosdrink.cz môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. „cookies“ tak, aby uľahčil poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele „cookies“ či podobných nástrojov, a je zaistené, aby používateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, www.erebosdrink.cz pre tento účel stanovil samostatné podmienky na použitie cookies tu. Používatelia majú možnosť odmietnuť, aby „cookies“ alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustia vo svojom prehliadači funkciu anonymného prehliadania.

www.erebosdrink.cz si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku Kupujúceho vytváranú z blokovanej IP adresy v prípade, že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže Kupujúci kontaktovať www.erebosdrink.cz prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

www.erebosdrink.cz si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite používateľov webových aplikácií na zlepšovanie svojich služieb.

X. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies do jeho počítača. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies do počítača kupujúceho, kupujúci môže súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

XI. Doručovanie

Oznámenia týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenia sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy vykonaného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, ak je oznámenie kupujúcim odoslané v lehote určenej na odstúpenie.

Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.
Zmluvné strany si môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v používateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

XII. Záverečné ustanovenia

Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že sa vzťah riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu.
Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je na stiahnutie tu.
Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie: White s.r.o., Frýdek-Místek, Nádražní 1088, 73801, adresa elektronickej pošty: obchod@erebosdrink.cz

Vo Frýdku-Místku dňa 8.9.2016
Tieto obchodné podmienky sú platné od 8.9.2016.